Chương trình IB

Trường Maine Central Institute

Địa chỉ: Mỹ, Maine, Pittsfield

Trường Bishop Guilfoyle High School

Địa chỉ: Mỹ, Pennsylvania, Altoona

Trường Midland School

Địa chỉ: Mỹ, California, Los Olivos

Trường Fairmont Private Schools

Địa chỉ: Mỹ, California, Orange County

Trường Davis School District

Địa chỉ: Mỹ, Utah, Davis County