Trường

Đại học Công lập Monash (Monash University), tỉnh bang Victoria,...

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 14 ngành học
Có 3 chương trình đào tạo

Đại học Macquarie (Macquarie University), tỉnh bang New South Wal...

Địa chỉ: Úc, New South Wales, Sydney
Có 15 ngành học
Có 100 chương trình đào tạo

Đại học Griffith (Griffith University), tỉnh bang Queensland, Úc

Địa chỉ: Úc, Queensland, Brisbane
Có 17 ngành học

Đại học Edith Cowan (Edith Cowan University), tỉnh bang Western A...

Địa chỉ: Úc, Western Australia, Perth
Có 15 ngành học
Có 99 chương trình đào tạo

Đại học Nam Úc (University of South Australia), tỉnh bang Nam Úc,...

Địa chỉ: Úc, Nam Úc, Adelaide
Có 14 ngành học

Đại học Australian Catholic (Australian Catholic University), tỉn...

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 11 ngành học

Đại học Torrens (Torrens University Australia), nhiều tỉnh bang,...

Địa chỉ: Úc, nhiều tỉnh bang, nhiều thành phố
Có 6 ngành học
Có 48 chương trình đào tạo

The Hotel School, tỉnh bang Victoria, Úc

Địa chỉ: Úc, Victoria, Sydney và Melbourne
Có 1 ngành học
Có 4 chương trình đào tạo

Đại học Công nghệ Swinburne (Swinburne University of Technology),...

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 9 ngành học
Có 41 chương trình đào tạo

Đại học Deakin (Deakin University), tỉnh bang Victoria, Úc

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 9 ngành học
Có 27 chương trình đào tạo

Đại học Queensland (The University of Queensland), tỉnh bang Quee...

Địa chỉ: Úc, Queensland, Brisbane
Có 9 ngành học

Đại học Western Australia (University of Western Australia), tỉnh...

Địa chỉ: Úc, Tây Úc, Perth
Có 14 ngành học

Đại học Melbourne (University of Melbourne), tỉnh bang Victoria,...

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 9 ngành học

Đại học Federation (Federation University), tỉnh bang Victoria, Ú...

Địa chỉ: Úc, Victoria, Ballarat
Có 6 ngành học
Có 57 chương trình đào tạo

Đại học Sunshine Coast (The University of the Sunshine Coast), tỉ...

Địa chỉ: Úc, Queensland, Sippy Downs
Có 7 ngành học

Đại học La Trobe (La Trobe University), tỉnh bang Victoria, Úc

Địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne
Có 11 ngành học
Có 47 chương trình đào tạo

Trường Kinh doanh Kaplan (Kaplan Business School), tỉnh bang New...

Địa chỉ: Úc, New South Wales, Adelaide
Có 2 ngành học

Đại học Western Sydney (Western Sydney University), nhiều tỉnh ba...

Địa chỉ: Úc,
Có 14 ngành học
Có 105 chương trình đào tạo