Cử nhân khối ngành Kinh doanh

Các ngành trong khối ngành:
  • Kế toán
  • Marketing/ Marketing Kỹ thuật số
  • Tinh thần Làm chủ, Doanh nghiệp Gia đình và Doanh nghiệp Nhỏ
  • Tài chính/ Dịch vụ tài chính
  • Quản trị/ Quản trị Nguồn nhân lực
  • Hệ thống Thông Tin
  • Kinh doanh Quốc tế
  • Vận hành và Quản lý Chuỗi cung ứng
  • Lãnh đạo và Quản lý Tổ chức
  • Sales chuyên nghiệp