Bằng Trung học Ontario (OSSD) - Lớp 10

Ghi chú: 
 
  • Phí ghi danh Chương trình nhập học có điều kiện CAD $450 (DLA)
  • Học phí tham khảo dành cho 10 tín chỉ/năm