Chứng chỉ Cao đẳng - Đại cương về các ngành Nghệ thuật Truyền thông đại chúng - Kingston

Career Opportunities
 • Advertising
 • Art History
 • Gallery/Museum Curation
 • Art Conservation
 • Animation
 • Digital Media Marketing
 • Fine Arts/Creative Arts (painting, sculpture, printmaking, digital art, etc.)
 • Game Design
 • Graphic Design
 • Interaction Design (Web Design)
 • Multimedia Design
 • Photography/Photojournalism 

Học phí tính theo học kỳ
Fall $7,300 CAD
Winter $7,300 CAD