Chứng chỉ sau Cao đẳng - Chăm sóc Y tế- Quản trị Quốc tế - Kingston

Học phí tính theo học kỳ và khác nhau tùy cơ sở

Winter $7,300 CAD
Summer $7,300 CAD
Fall $7,300 CAD