Chứng chỉ sau Cao đẳng - Giải trí Trị liệu - Kingston

Học phí tính theo học kỳ và khác nhau tùy cơ sở

Winter $8,000 CAD
Fall $8,000 CAD
Summer $8,000 CAD