Chứng chỉ Sổ sách Kế toán (2906)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Sổ sách Kế toán kéo dài hai học kỳ tại trường Cao đẳng Centennial cho phép bạn nhận được một chứng chỉ, sẽ là lộ trình để đạt được Chứng nhận Kế toán Sổ sách do Viện Kế toán Canada (CIB) cấp. Tư cách thành viên trong CIB sẽ làm tiền đề cho nhiều vị trí khác nhau như nhân viên kế toán sổ sách, nhân viên giám sát tài khoản phải thu / phải trả, kế toán tiền lương hoặc quản lý văn phòng.

Khi bạn hoàn thành chương trình này, với các tín chỉ, bạnsẽ đủ điều kiện để chuyển tiếp vào các chương trình Kế toán hệ đào tạo hai hoặc ba năm của trường Cao đẳng Centennial để lấy bằng Cao đẳng hoặc bằng Cao đẳng nâng cao.

Kết quả đạt được:

•   Hoàn thành các chức năng sổ sách kế toán trong chu kỳ kế toán bao gồm các khoản phải thu, phải trả, kiểm kê và tính lương sử dụng hệ điều hành và phần mềm có liên quan
•   Áp dụng các nguyên tắc kế toán chung đã đươc công nhận để lập báo cáo tài chính và báo cáo cho các chủ sở hữu, đối tác và công ty
•   Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân phù hợp với luật pháp và quy định có liên quan, sử dụng phần mềm khai báo thuế
•   Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các nhu cầu quản lý liên quan đến các chức năng kế toán bao gồm lập kế hoạch, dự báo tài chính, lập ngân sách, quản lý chi phí và doanh thu
•   Sử dụng các chương trình bảng tính và cơ sở dữ liệu, bao gồm Excel và Access, để lập báo cáo cho việc phân tích kinh doanh, xác định xu hướng và ra quyết định

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, nếu bạn KHÔNG đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL), bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận thư mời nhập học áp dụng cho một số chương trình học, với điều kiện khi đến trường, bạn phải hoàn thành bài kiểm tra Tiếng Anh của trường Cao đẳng Centennial (Centennial College English Assessment Test). Nếu bạn vẫn không đạt được số điểm tối thiểu, bạn vẫn có thể chọn các chương trình học Tiếng Anh hoặc các chương trình nền tảng khác tại trường Cao Đẳng Centennial

Những yêu cầu khác

•    Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị Cao đẳng hoặc Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.
•    Hoàn thành chương trình Toán dự bị Đại học đối với lớp 11  hoặc dự bị Cao đẳng /Đại học đối với lớp 12 hoặc tương đương.

Các khoản phí khác

•    Phí hoạt động sinh viên: $318 mỗi năm
•    Phí dịch vụ sinh viên: $80 mỗi năm
•    Bảo hiểm y tế: $615 mỗi năm
•    Phí thể dục và sức khỏe: $170 mỗi năm
•    Phí phát sinh: $797 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/01/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020