Cử nhân - Hóa học (Bachelor of Science - Chemistry)

Mô tả chương trình học

 

Hóa học thường được xem là bằng cử nhân tự do của thế giới kỹ thuật và có vai trò như là một thành phần không thể thiếu về nghiên cứu hiện đại trong y học, môi trường, vật chất mới và công nghệ năng lượng. Các nhà hóa học nghiên cứu các tính chất nguyên tử và phân tử của vật chất và đánh giá các phản ứng tiếp theo.

Ngoài sự nghiệp trong ngành hóa học, hóa học có vai trò chuyên nghiệp trong kỹ thuật, y học, kinh doanh, giáo dục và pháp luật nơi một kinh nghiệm chuyên môn rất khuyến khích cho công việc trong bằng sáng chế và pháp luật về môi trường.

Các tùy chon văn bằng trong hóa học bao gồm hóa học, vật lý, toán học, văn bản và nhân văn các khóa học đóng vai trò như nền móng cho học cao học hoặc nghiên cứu chuyên nghiệp tiên tiến.


Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước