Cử nhân Khoa học - ngành Sinh học ( Bachelor of Science - Biology )

Mô tả chương trình học

Trong khoa sinh học, bạn có thể chọn một ngành chính hoặc ngành học phụ về Sinh học, Thực vật học hoặc Động vật học. Học viên chuyên ngành sinh học có thể chọn một trong số những môn học trọng tâm sau đây : Sinh học Tế bào/Phân tử, Sinh thái học và Đa dạng sinh học, Sinh học về Môi trường, Sinh học Tổng hợp, Sinh học Hàng hải, Vi sinh học hoặc Khoa học Giáo dục (Đại cương Giảng dạy Khoa học Đời sống). Tất cả các chuyên ngành nhấn mạnh học thực hành và tương tác cá nhân với đội ngũ giảng dạy. Nhiều khóa học có lợi thế vì điều kiện môi trường tự nhiên khá lý tưởng xung quanh đại học Humboltd State. Chương trình được có cấu trúc nhằm cho phép học viên lựa chọn về việc xúc tiến một chương trình phù hợp với nhu cầu cá nhân. Cũng có nhiều cơ hội nghiên cứu độc lập dưới sự giám sát của đội ngũ giảng viên.

Điều kiện nhập học :
​​​​​​
-Trình độ học vấn tối thiểu : lớp 12 hoặc trung học
-Điểm trung bình GPA tối thiểu : 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp ,sinh viên đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu câu sau :
-Tối thiểu : IELTS 6.0
-Tối thiểu TOEFL  : 71.0
Chương này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản phí khác :

-Sách và dụng cụ học tập :$1,726 mỗi năm
-Bảo hiểm y tế : $700 mỗi năm

*Lưu ý : có thể phát sinh phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước