Cử nhân - Khoa học Sinh học (Bachelor of Arts - Biological Science)

Mô tả chương trình học

 
Sinh học là môn khoa học thay đổi nhanh chóng cùng với sinh học phân tử và tế bào; hệ sinh thái hành vi và phân tử; sinh học phát triển, cơ quan sinh học, sinh thái và tiến hóa di truyền học; vi sinh vật học; nghiên cứu vi sinh; hệ thống phân tử và khoa học thần kinh.
Nghiên cứu sinh học bằng chương trình giảng dạy toán và khoa học đại cương.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading : 15.0; Tối thiểu Writing : 18.0 ; Tối thiểu Listening : 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác:

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước