Cử nhân Khoa học - Thống kê (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Thống kê là lĩnh vực nghiên cứu về thu thập, phân loại, trình bày và giải thích dữ liệu. Là một sinh viên đại học ngành thống kê, bạn sẽ nghiên cứu các nền tảng của thống kê, phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu. Học thống kê khi còn là sinh viên cung cấp cho bạn rất nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp. Ví dụ, các nhà thống kê có bằng cử nhân sẽ cần thiết trong các ngành công nghiệp, chính phủ và trong các tổ chức học thuật.

Sinh viên có điểm trung bình tuyển sinh trung học từ 65% đến 70% và / hoặc đang thiếu một khóa học được yêu cầu sẽ được đưa vào Quy trình Đánh giá Khoa học. 70% cho nhập học trực tiếp.

Học phí và lệ phí

•   Học phí là $633 mỗi giờ tín chỉ (120 tín chỉ trong 4 năm / trung bình 30 tín chỉ mỗi năm)
•   Các khoản phí khác được ước tính là $283.45 mỗi học kỳ

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Tiền tính toán 30 hoặc Toán B30 hoặc Toán C30; và hai trong số Sinh học 30, Tính toán 30, Hóa học 30, Khoa học Máy tính 30, Khoa học Trái đất 30, hoặc Vật lý 30

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020