Cử nhân Xã hội học

Mô Tả Chương Trình Học

Các nhà xã hội học tìm hiểu về thái độ và hành vi của con người bằng cách xem xét chúng hình thành như thế nào trong quá trình lịch sử, văn hóa, sự hài hòa về kinh tế và chính trị của xã hội đó. Các nhà xã hội học nghiên cứu các vấn đề vĩ mô như chủng tộc, giai cấp,  giới tính, sự hủy diệt môi trường, và sự cải tiến công nghệ gắn liền với sự kiềm chế và những cơ hội mà mỗi cá nhân phải đương đầu. Mối bận tâm hàng đầu của môn xã hội học là nghiên cứu sự bất bình đẳng ở cấp độ địa phương, quốc gia và trên thế giới. Các nhà xã hội học cũng nghiên cứu xã hội biến đổi ra sao và sự biến đổi này có ảnh hưởng đến quyền sống của mỗi cá nhân và tập thể hay không. Việc nghiên cứu xã hội bao gồm các chủ đề như gia đình, giới tính, tuổi tác, sức khỏe, tôn giáo, dân số, khoa học công nghệ, sự phát triển cộng đồng và môi trường tự nhiên.

Chuyên ngành Cử Nhân Xã Hội Học mang đến cho sinh viên một chương trình học toàn diện với nền tảng vững chắc về các phương pháp nghiên cứu, học thuyết về xã hội cũng như các lĩnh vực cốt lõi của môn xã hội học bao gồm: sự bất bình đẳng, giới tính, sự biến đổi xã hội, kinh tế chính trị, gia đình và bản thân trong xã hội.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020