Khối ngành Kinh tế - Luật

Cử nhân ngành:
 • Kế toán
 • Kinh tế công/ Kinh tế ứng dụng
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị kinh doanh/ Thương mại
 • Marketing
 • Quản trị bất động sản
 • Quan hệ quốc tế/ Ngoại giao
 • Kinh doanh (chuỗi) thời trang
 • Đánh giá đầu tư/ Thống kê/ Bảo hiểm
 • Du lịch/ Khách sạn/ Sự kiện
 • Truyền thông/ Quảng cáo
 • Báo chí
Thạc sĩ ngành:
 • Du lịch/ Khách sạn/ Sự kiện
 • Quản lý thể thao