Khối ngành Xã hội - Giáo Dục

Cử nhân ngành:
 • Dịch vụ cộng đồng/ Công tác xã hội
 • Xã hội học
 • Kinh tế chính trị/ Chính trị học
 • Triết học
 • Nhân chủng học
 • Tiếng Anh/ Giảng dạy tiếng Anh
 • Lịch sử
 • Văn chương
 • Tâm lý
Thạc sĩ ngành:
 • Giáo dục mầm non
 • Tiếng Anh/ Giảng dạy tiếng Anh
 • Tâm lý
 • Dịch vụ cộng đồng/ Công tác xã hội