Thạc sĩ Giáo dục - Giáo dục Đặc biệt

Mô Tả Chương Trình Học

Mô hình học nhóm được thiết kế cho các sinh viên có ước muốn học toàn thời gian tại khuôn viên của trường VIU. Tất cả các khoá học chính thức được hoàn thành qua hai học kỳ. Luận án Nghiên cứu và các hợp phần của Đề án chính được hoàn thành trong học kỳ thứ ba. Các học viên có thể hoàn thành Luận Án Nghiên Cứu và các hợp phần của Đề án chính qua hai học kỳ. Việc này sẽ kéo dài chương trình học thành tùy chọn 2 năm học hoàn chỉnh. Chương trình Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt của VIU tiêu biểu cho cách tiếp cận đổi mới đối với lĩnh vực Giáo dục Đặc biệt. Trên cơ sở nghiên cứu và căn cứ vào trải nghiệm thực tế, chương trình của chúng tôi thử thách năng lực của từng nhà sư phạm để kiểm tra kỹ lưỡng các chính sách cũng như cách tiếp cận ngành học Giáo dục Đặc biệt theo hướng vừa hiện đại vừa cổ điển để tìm ra phương cách thực hiện tốt nhất để phù hợp với bối cảnh của họ. Ngành đào tạo này mang đến kiến thức chuyên sâu và các kinh nghiệm bao quát để định hướng, hỗ trợ và củng cố kiến thức cho học viên qua mỗi chương trình học. Chương trình gồm 40 tín chỉ được lồng ghép vào bốn khung tham chiếu: 

•   Bối cảnh phát triển và học tập: Các học viên cần quan tâm đến bối cảnh phát triển và học tập bao gồm các đặc điểm cá nhân với những nhu cầu đặc biệt; các vấn đề như hoàn cảnh xã hội, các quan điểm văn hoá, sự đói nghèo, ý nghĩa của việc nghiên cứu về đời sống tâm lý và xã hội lành mạnh.
•   Đánh giá thông tin: Các học viên tập trung vào các mục tiêu, các tiến trình, và ý nghĩa của việc đánh giá thông tin. 
•   Đáp ứng nhu cầu giảng dạy: Các học viên chứng minh khả năng phát triển, thực hiện và đánh giá Kế hoạch Giáo dục dựa trên cá nhân để tham khảo ý kiến của giáo viên phụ trách, phụ huynh, học viên, các công chức đầu ngành của địa phương đối với những trẻ em có những nhu cầu đặc biệt.
•   Định hình lại Giáo dục Đặc biệt: Các học viên nghĩ đến những hoàn cảnh hiện tại và phân tích các vấn đề nổi trội trong lĩnh vực Giáo dục Đặc biệt, vốn có tác động đến trẻ em và gia đình của chúng, qua đó định hình lại lĩnh vực Giáo dục Đặc biệt.  
•   Các học viên tốt nghiệp của chương trình sẽ đạt được nền tảng kiến thức và phát triển những năng lực đặc thù nhằm thu được những kinh nghiệm liên quan được quy định bởi Hội đồng Bộ Giáo dục của Anh Quốc dành cho các giáo viên có chuyên môn về Giáo dục Đặc biệt cũng như có khả năng lãnh đạo trong các lĩnh vực thuộc Giáo dục Đặc biệt.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ bắt buộc: Văn bằng Cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 73,0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 93.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  2 bản báo cáo đánh giá: xem link để biết chi tiết: 
 https://www2.viu.ca/forms/MastersofEducationAssessmentReport.pdf
•  Sơ yếu lý lịch: Nêu kinh nghiệm giảng dạy (tối thiểu là hai năm)

Các khoản phí khác

•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $230 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $1,124 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020