Chương trình AP

Trường St Thomas More School

Địa chỉ: Mỹ, Connecticut, Oakdale

Trường Trung học Verde Valley School

Địa chỉ: Mỹ, Arizona, Sedona

Trường Trung học The Colorado Springs School

Địa chỉ: Mỹ, Colorado, Colorado Springs

Trường Marquette High School

Địa chỉ: Mỹ, Michigan City, Indiana

Trường Trinity Catholic High School

Địa chỉ: Mỹ, Kansas, Hutchinson

Trường Urbandale High School

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Urbandale

Trường Trung học Scottsburg High School

Địa chỉ: Mỹ, Indiana, Scottsburg

Trường Notre Dame Academy

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Green Bay

Trường San Domenico School

Địa chỉ: Mỹ, California, San Anselmo