Các chương trình đào tạo ngành Giáo dục và Đào tạo của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Sư phạm Tiểu học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Giáo dục

Học phí: 17,520 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ ngành Trợ lý Giáo dục và Hỗ trợ Cộng đồng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Giáo dục Mầm non

Học phí: 16,800 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng