Các chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Khoa học Máy tính (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ sư Phần mềm (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng ngành Khoa học Máy tính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Khoa học Máy tính và Toán học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Công nghệ Thiết bị Kỹ thuật

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng