Các chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Nghiên cứu Nguồn tài nguyên (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ ngành Hệ thống Nước thải và Nước

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Diploma ngành Công nghệ xử lý Nước và Nước thải

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Địa lý và Môi trường

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học Động vật

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hệ Sinh thái và Môi trường Sinh h...

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Quản lý Làm vườn

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng