Các chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Nghiên cứu Nguồn tài nguyên (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ ngành Hệ thống Nước thải và Nước

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Diploma ngành Công nghệ xử lý Nước và Nước thải

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Địa lý và Môi trường

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học Động vật

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hệ Sinh thái và Môi trường Sinh h...

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma - Quản lý Làm vườn

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng