Các chương trình đào tạo ngành Khoa học tự nhiên của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân - Chuyên ngành Toán học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Toán Khoa học

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Vật lý

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công nghệ

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng