Các chương trình đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tổng hợp)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quản lý và Kinh tế Môi trường (Năm 2)

Học phí: 33,630 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Nghiên Cứu về Quản lý và Kinh tế Môi trường

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kế toán

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Khởi nghiệp

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Tài chính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Nguồn Nhân lực

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Marketing

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Chuỗi cung ứng

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Đại cương về Kinh Doanh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng kỹ thuật viên kế toán

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Chuyên ngành Kế toán

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Kinh tế

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Doanh nhân

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng