Các chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn của trường Cao đẳng North Island College (NIC)

Chứng chỉ - Cao đẳng - Hướng dẫn Du lịch Khám phá

Học phí: 16,886 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách sạn

Học phí: 13,950 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách sạn, Hướng...

Học phí: 15,606 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách sạn, Nhà h...

Học phí: 13,770 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách sạn, Du lị...

Học phí: 16,650 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Nâng cao - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách...

Học phí: 13,311 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Nâng cao - Cao đẳng - Quản lý Du lịch và Nhà hàng-Khách s...

Học phí: 12,150 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng