Các chương trình đào tạo ngành Thông tin và Truyền thông của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân - Chuyên ngành Truyền thông

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng