Trung học (K12)

Trường Notre Dame Academy

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Green Bay

Trường San Domenico School

Địa chỉ: Mỹ, California, San Anselmo

Trường Provo School District

Địa chỉ: Mỹ, Utah , Provo

Trường Santa Barbara Unified School District

Địa chỉ: Mỹ, California, Santa Barbara and Goleta

Trường Royal Palm Academy

Địa chỉ: Mỹ, California, Naples

Trường Davis School District

Địa chỉ: Mỹ, Utah, Davis County

Trường Gunnison Valley High School

Địa chỉ: Mỹ, Utah, Sanpete County

Trường The Academy of Holy Cross

Địa chỉ: Mỹ, Maryland, kensington

TAIE International Institute

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Lake Catholic High School

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Mentor

Lớp 2

Học phí: 16,500 CAD

Lớp 9

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 10

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 11

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 12

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 7

Học phí: 38,850 CAD

Lớp 8

Học phí: 38,850 CAD

Lớp 9

Học phí: 42,850 CAD

Lớp 10

Học phí: 42,850 CAD

Lớp 11

Học phí: 47,170 CAD