Trung học (K12)

Lớp 2

Học phí: 16,500 CAD

Lớp 9

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 10

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 11

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 12

Học phí: 19,950 CAD

Lớp 7

Học phí: 38,850 CAD

Lớp 8

Học phí: 38,850 CAD

Lớp 9

Học phí: 42,850 CAD

Lớp 10

Học phí: 42,850 CAD

Lớp 11

Học phí: 47,170 CAD