Các chương trình đào tạo ngành Xã hội và nhân văn của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Tổng hợp có kết hợp thực tập (có Co-op)

Học phí: 16,800 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu liên ngành

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Công tác xã hội

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Lịch sử

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng