Các chương trình đào tạo ngành Xã hội và nhân văn của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Tổng hợp có kết hợp thực tập (có Co-op)

Học phí: 16,800 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu liên ngành

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Công tác xã hội

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân - Chuyên ngành Lịch sử

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng