Các chương trình đào tạo ngành Xã hội và nhân văn của trường Cao đẳng College of New Caledonia

Associate Degree - Bằng Cao đẳng Liên kết Đại Học- Nhân chủng học

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Associate Degree - Bằng Cao đẳng Liên kết Đại Học - Tâm lý học

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Associate Degree - Bằng Cao đẳng Liên kết Đại Học - Xã hội học

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Công tác Xã hội - Social Service Worker

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 9 tháng

Diploma - Cao đẳng - Nhân viên Phục vụ Xã hội - Chuyển tiếp Đại...

Học phí: 10,755 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma - Cao đẳng - Nhân viên Dịch vụ Xã hội Ứng dụng

Học phí: 10,755 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng liên kết Nghệ thuật (AA) - Nghiên cứu Thổ dân Úc

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng liên kết Nghệ thuật (AA) - Nghiên cứu Tổng hợp

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng