Các chương trình đào tạo ngành Y tế và Sức khỏe của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Khoa học Ngành Điều dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Điều dưỡng

Học phí: 15,651 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Thực hành Điều dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Trị liệu Hô hấp

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Sinh học tế bào, Phân tử và Vi si...

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Chuyên ngành Hóa Sinh

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng