Chính sách miễn thuế của Canada cho những người có giấy phép LMIA

Labour Market Impact Assessment (LMIA ) là một văn bản đánh giá tác động của việc thuê một lao động nước ngoài đến làm việc sẽ có tác động như thế nào đến thị trường lao động Canada. Mục đích của LMIA...

4 Con đường định cư Canada đảm bảo thành công

Các chương trình định cư Canada được thiết kế để thu hút di dân nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Canada. Định cư Canada bao gồm nhiều loại Visa Canada cho nhiều đối tượng cũ...