Trường

Đại học Thompson Rivers University (TRU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Kamloops
Có 17 ngành học
Có 81 chương trình đào tạo

Đại học Vancouver Island University (VIU)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo, đảo Vancouver
Có 17 ngành học
Có 75 chương trình đào tạo

Đại học Mount Royal University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary
Có 13 ngành học

Đại học Ryerson University

Địa chỉ: Canada, ontario, Toronto
Có 9 ngành học

Đại học Alberta (University of Alberta), tỉnh Alberta, Canada.

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton
Có 17 ngành học

Đại học British Columbia (The University of British Columbia), tỉ...

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver và Okanaga
Có 15 ngành học

Đại học Brandon University

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Brandon
Có 15 ngành học

Đại học Dalhousie University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Halifax
Có 4 ngành học

Đại học University of Victoria (UVIc)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria
Có 9 ngành học

Đại học University of Regina

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan, Regina
Có 17 ngành học
Có 99 chương trình đào tạo

Đại học York University

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Có 8 ngành học

Đại học University of Waterloo

Địa chỉ: Canada, Ontario, Waterloo
Có 5 ngành học
Có 100 chương trình đào tạo

Đại học Macewan University

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton
Có 4 ngành học
Có 35 chương trình đào tạo

Đại học University of Lethbridge

Địa chỉ: Canada, Alberta, Lethbridge
Có 4 ngành học
Có 47 chương trình đào tạo

Đại học University of Guelph

Địa chỉ: Canada, Ontario, Guelph
Có 8 ngành học

Đại học University of Toronto

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto
Có 13 ngành học

Đại học Concordia University

Địa chỉ: Canada, Quebec, Montreal
Có 4 ngành học

Đại học Capilano (Capilano University), tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver
Có 5 ngành học

Đại học Acadia (Acadia University), tỉnh bang Nova Scotia, Canada...

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Wolfville
Có 5 ngành học

Đại học New Brunswick (University of New Brunswick) , tỉnh New Br...

Địa chỉ: Canada, New Brunswick, Fredericton và Saint John
Có 7 ngành học