Cử nhân Nghệ thuật (BA) - Cử nhân Khoa học (BSc) Địa lý và Khoa học Máy tính (Địa tin) (Có Co-op)

Ghi chú:
 
  • Chương trình BA có:
Bằng danh dự
Chuyên ngành chính
 
  • Chương trình BSc có:
Bằng danh dự
Chuyên ngành chính