Giáo dục và Đào tạo

Manhattan College

Địa chỉ: Mỹ, New York, New York

Saint Leo University

Địa chỉ: Mỹ, Florida, St. Leo

Sate University of New York at Brockport

Địa chỉ: Mỹ, Vormont, Colchester

Đại học Nipissing University

Địa chỉ: Canada, Ontario, North Bay

Cao đẳng Lethbridge College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Lethbridge

Đại học Ontario Tech University

Địa chỉ: Canada, Ontario, Oshawa

Đại học Algoma University

Địa chỉ: Canada, Ontario, Sault Ste.Marie

Cao đẳng Bethany Lutheran College

Địa chỉ: Mỹ, Minnesota, Mankato

Tổ chức Amerigo Education

Địa chỉ: Mỹ, Boca Raton, Chicago, Chicago North Shore, Houston, Lexington, Los Angeles, Napa Valley, New Jersey, San Diego, San Francisco, Twin Cities