Giáo dục và Đào tạo

Đại học Capilano University

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Cao đẳng Norquest College

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton

Cao đẳng Northern Lights College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Dawson Creek

Cao đẳng College of New Caledonia

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Prince George

Cao đẳng Douglas College

Địa chỉ: Canada, British Columbia, New Westminster

Cao đẳng Centennial College

Địa chỉ: Canada, Ontario , Toronto

Iowa State University

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Ames

Đại học Youngstown State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Youngstown