Kinh tế và Kinh doanh

Đại học Augustana College

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, Rock Island

Đại học North Park University

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, Chicago

Đại học Oregon State University

Địa chỉ: Mỹ, Oregon ,

Đại học Illinois State University

Địa chỉ: Mỹ, Illinois , Normal

Đại học Quinnipiac University

Địa chỉ: Mỹ, Connecticut ,

Đại học Rollins College

Địa chỉ: Mỹ, Floria, Winter Park

Đại học Lynn University

Địa chỉ: Mỹ, Floria, Boca Raton

Đại học Hofstra University

Địa chỉ: Mỹ, New York, Hempstead

Đại học Drew University

Địa chỉ: Mỹ, Madison

Đại học University of La Verne

Địa chỉ: Mỹ, California, La Verne