Kinh tế và Kinh doanh

Miami University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Oxford

Đại học Tài chính - Marketing (UFM)

Địa chỉ: Việt Nam, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

University of Cincinnati

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Cincinnati

Cao đẳng Sault College

Địa chỉ: Canada, ON, Sault Ste.Marie

University of Wisconsin-Stout

Địa chỉ: Mỹ, Wisconsin, Menomonie

Đại học Youngstown State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Youngstown

Cao đẳng Highline College

Địa chỉ: Mỹ, Washington, Des Moines

Cao đẳng Tacoma Community College

Địa chỉ: Mỹ, Washington, Tacoma

Northwest College

Địa chỉ: Mỹ, Wyoming, Powell

Elgin Community College

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, Elgin