Các chương trình đào tạo ngành Kinh tế và Kinh doanh của trường Cao đẳng College of New Caledonia

Associate Degree - Bằng Cao đẳng Liên kết Đại Học - Thương mại

Học phí: 12,950 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh Quốc tế - Supply Chain M...

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Lãnh đạo

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh - Marketing

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Post Diploma - Bằng sau Đại học - Quản trị Nguồn Nhân lực

Học phí: 8,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kế toán - Tài chính

Học phí: 12,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma - Cao đẳng - Kế toán và tài chính

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng