Kinh tế và Kinh doanh

Florida Institute of Technology

Địa chỉ: Mỹ, Florida, Melbourne

Wilkes University

Địa chỉ: Mỹ, Pennsylvania, Wilkes-Barre

Western Michigan University

Địa chỉ: Mỹ, Michigan, Kalamazoo

Lincoln Memorial University

Địa chỉ: Mỹ, Tennessee, Harrogate

Daemen College

Địa chỉ: Mỹ, New York, Amherst

Long Island University

Địa chỉ: Mỹ, New York, Brookville

Barry University

Địa chỉ: Mỹ, Florida , Miami Shores

Liberty University

Địa chỉ: Mỹ, Virginia, Lynchburg

Northern Illinois University

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, DeKalb

Texas Wesleyan University

Địa chỉ: Mỹ, Texas, Fort Worth