Xã hội và nhân văn

Western Michigan University

Địa chỉ: Mỹ, Michigan, Kalamazoo

Lincoln Memorial University

Địa chỉ: Mỹ, Tennessee, Harrogate

Daemen College

Địa chỉ: Mỹ, New York, Amherst

Long Island University

Địa chỉ: Mỹ, New York, Brookville

Barry University

Địa chỉ: Mỹ, Florida , Miami Shores

Liberty University

Địa chỉ: Mỹ, Virginia, Lynchburg

Northern Illinois University

Địa chỉ: Mỹ, Illinois, DeKalb

Arkansas State University

Địa chỉ: Mỹ, Arkansas, State University

Texas Wesleyan University

Địa chỉ: Mỹ, Texas, Fort Worth

Cleveland State University

Địa chỉ: Mỹ, Ohio, Cleveland