Xã hội và nhân văn

Đại học Brandon University

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Brandon

Đại học University of Victoria (UVIc)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Victoria

Đại học University of Regina

Địa chỉ: Canada, Saskatchewan, Regina

Đại học York University

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Đại học University of Lethbridge

Địa chỉ: Canada, Alberta, Lethbridge

Đại học University of Toronto

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Đại học University of New Brunswick

Địa chỉ: Canada, New Brunswick, Fredericton và Saint John

Đại học St. Francis Xavier University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Antigonish

Đại học Saint Mary's University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Halifax