Cao đẳng Bow Valley (Bow Valley College), tỉnh bang Alberta, Canada.

Cao đẳng Bow Valley (Bow Valley College), tỉnh bang Alberta, Canada.

Địa chỉ: Canada, Alberta, Calgary
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Chứng chỉ Cao đẳng - Nghiệp vụ Quản trị (OA)

Học phí: 13,073 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Quản trị Kinh doanh (AFM)

Học phí: 14,954 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Nguồn nhân lực (HRM)

Học phí: 14,812 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng -Trợ lý Kinh doanh Nha khoa (DAA)

Học phí: 12,195 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Nghiên cứu Khuyết tật (DCSC)

Học phí: 12,605 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Nghiên cứu Khuyết tật (DCSD)

Học phí: 12,605 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Công tác Xã hội (SWD)

Học phí: 14,796 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Giáo dục (EA)

Học phí: 11,992 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Thư ký Khoa Bệnh viện (UC)

Học phí: 12,473 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Văn phòng Y tế (MOA)

Học phí: 12,195 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên (PTE)

Học phí: 16,490 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thiết kế Kỹ thuật số (DD)

Học phí: 22,065 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trang trí Nội thất (IDMD)

Học phí: 11,846 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Phát triển Phần mềm (SD)

Học phí: 17,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng -Hệ thống Công nghệ Thông tin (ITS)

Học phí: 21,760 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trợ giúp Pháp lý (LAD)

Học phí: 13,685 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Văn bằng 2 - An ninh Mạng (CSP)

Học phí: 17,300 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ Văn bằng 2 - Phát triển Phần mềm (SDP)

Học phí: 18,637 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng