Cao đẳng Columbia College

Cao đẳng Columbia College

Địa chỉ: Canada, Bristish Columbia, Vancouver
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Bằng Cao đẳng Nghệ thuật (AA)

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cử nhân Nghệ thuật - Chuyển tiếp Đại học

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Kinh tế học

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Truyền thông Đại chúng (CMNS)

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Khoa học Chính trị

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng AA - Tâm lý học

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng Khoa học AS

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng Khoa học AS - Khoa học Máy tính

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Bằng Cao đẳng Khoa học AS - Toán học

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 200 tháng

Bằng Cử nhân Khoa học - Chuyển tiếp Đại học

Học phí: 16,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Anh ngữ là ngôn ngữ 2 - Tiếng Anh học thuật ESL

Học phí: 11,770 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 10 (Trung học Phổ thông)

Học phí: 16,640 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 11 (Trung học Phổ thông) - Học nhanh

Học phí: 10,500 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Lớp 11 (Trung học Phổ thông)

Học phí: 14,640 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Lớp 12 (Trung học Phổ thông) - Học nhanh

Học phí: 10,500 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Lớp 12 (Trung học Phổ thông)

Học phí: 14,640 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng