Cao đẳng Conestoga College

Cao đẳng Conestoga College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Kitchener
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh (0062) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Mua bán (1282) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Hoạt hình (1400) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Game - Thiết kế (1437) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Thẩm mỹ học (1496) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Hỗ trợ Giáo dục (1332) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quan hệ Công chúng (1093) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Báo chí (1171) - Cơ sở Doon

Học phí: 12,500 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh dành cho Học thuật (1324) - Cơ sở Doon

Học phí: 11,000 CAD
Thời gian đào tạo: 16 tháng