Cao đẳng Confederation College

Cao đẳng Confederation College Đã có Agreement

Địa chỉ: Canada, Ontario, Thunder Bay
Loại trường: Cao đẳng
Chương trình đào tạo

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Kế toán (0206)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Nguồn Nhân lực (0220)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kinh doanh - Tiếp thị (0209)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Nhân sự (0272)

Học phí: 12,360 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng Nâng cao - Vệ sinh Răng miệng (0641)

Học phí: 18,206 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Diploma Cao đẳng - Lập trình viên Máy tính (0180)

Học phí: 12,360 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Quản lý Làm bếp (0218)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Trị liệu Giải trí - Học nhanh (0105)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Trị liệu Giải trí (0108)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Nhân viên Dịch vụ Phát triển (0139)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Sư phạm Mầm non (0102)

Học phí: 12,300 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Sản xuất Phim (0116)

Học phí: 14,196 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Kỹ sư Cơ Khí (Có Coop) (0381)

Học phí: 12,814 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh Học Thuật

Học phí: 5,900 CAD
Thời gian đào tạo: 4 tháng

Chương trình đào tạo Tiếng Anh

Học phí: 11,260 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Hệ thống Nhúng (0331/0339)

Học phí: 13,326 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng