Đại học Alberta (University of Alberta), tỉnh Alberta, Canada.

Đại học Alberta (University of Alberta), tỉnh Alberta, Canada.

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Khoa học ngành Lâm nghiệp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Nghiên cứu Môi trường

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Môi trường

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật ngành Nghiên cứu Môi trường

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Văn hóa và Sáng tạo (Đa ngành)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học - Xã hội học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử Cổ đại và Trung cổ

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Văn học Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lập kế hoạch

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Tâm lý học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Văn học Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tâm lý học (Tiếng Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Tâm lý (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Khoa học Chính trị (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Xã hội học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Cananda (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Quản lý Kinh doanh Thời trang

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Quản lý Kinh doanh Rừng

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý - Kinh tế Kinh doanh

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kế toán

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kinh tế Kinh doanh và Luật

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Nghiên cứu Kinh doanh Đông Nam Á

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Nghiên cứu Kinh doanh Châu Âu

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tài chính

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Nhân sự

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Nghiên cứu Kinh doanh

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Nghiên cứu Kinh doanh Mỹ La-tinh

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Hệ thống Thông tin Quản lý

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tiếp thị

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Điều hành

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Dịch vụ và Bán lẻ

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Kinh tế (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Danh dự ngành Khoa học - Khoa học Thực phẩm

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Danh dự ngành Khoa học - Dinh dưỡng

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Khoa học, Công nghệ và Xã hội

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Hóa (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Tổng hợp (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Trung học - Toán học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Trung học - Âm nhạc (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học/Nghệ thuật - Hóa học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học/Nghệ thuật - Sinh học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học - Toán học và Vật lý

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Toán học Ứng dụng

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Vật lý Toán học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Toán học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Vật lý

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Sinh lý học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Lập kế hoạch

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Thống kê

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Sinh học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Toán học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Vật lý (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Toàn diện

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Luyện thanh

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Đàn Piano

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Mảng tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học - Khoa học Máy tính

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Máy tính (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Khoa học Máy tính

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật ngành Tội phạm học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật/Khoa học - Giáo dục Thể chất

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Vận động - Huấn luyện Thể thao

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Vận động - Trình diễn Thể thao

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghệ thuật và Thiết kế

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Mỹ thuật ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thiết kế - Mảng Tiếp thị và Kinh Doanh

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng cử nhân Danh dự ngành Nghệ thuật - Kịch nghệ

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật ngành Nghiên cứu Điện ảnh

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Trung học - Tiếng Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Ngôn ngữ Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Dân dụng (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Điện (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Vật lý (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Cơ khí (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Khai khoáng (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật Xăng dầu (Có Co-op)

Học phí: 39,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Khoa học Vận động

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Văn bằng 2 - Điều dưỡng

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Điều dưỡng

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng