Đại học Alberta (University of Alberta), tỉnh Alberta, Canada.

Đại học Alberta (University of Alberta), tỉnh Alberta, Canada.

Địa chỉ: Canada, Alberta, Edmonton
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Khoa học ngành Lâm nghiệp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Văn học Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lập kế hoạch

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Văn học Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý - Kinh tế Kinh doanh

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kế toán

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tài chính

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Nhân sự

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Nghiên cứu Kinh doanh

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Tiếp thị

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thương mại - Quản lý Điều hành

Học phí: 35,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học/Nghệ thuật - Hóa học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học/Nghệ thuật - Sinh học

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Toán học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Vật lý

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Chuyên ngành - Thống kê

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý (Tiếng Pháp)

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Toàn diện

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Luyện thanh

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Đàn Piano

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Mảng tổng hợp

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật ngành Tội phạm học

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Trung học - Tiếng Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Ngôn ngữ Pháp

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Khoa học Vận động

Học phí: 29,500 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Điều dưỡng

Học phí: 27,000 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng