Đại học Brandon University

Đại học Brandon University

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Brandon
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Nghệ thuật - Nhân chủng học - Khảo cổ học

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu về Bản xứ

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Triết học

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Khoa học Chính trị

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tôn giáo

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Phát triển Vùng sâu

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Xã hội học

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Địa lý

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Địa chất

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Môi trường

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chương trình 2 + 2, Cử nhân Khoa học Môi trường

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chương trình 2 + 2, Cử nhân Địa lý

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Khoa học (Khoa học Môi trường và Sự sống)

Học phí: 4,490 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Kinh tế học

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chương trình 2 + 2, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Kịch nói

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh và Viết sáng tạo

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Mỹ thuật

Học phí: 13,825 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc (Chuyên gia Âm nhạc)

Học phí: 14,685 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc (Bằng danh dự)

Học phí: 14,685 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc (Biểu diễn)

Học phí: 14,685 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc (Biểu diễn - Nghiên cứu nhạc Jazz)

Học phí: 14,685 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Âm nhạc

Học phí: 4,661 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Giáo dục (Văn bằng 2)

Học phí: 14,069 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc / Cử nhân Giáo dục

Học phí: 14,685 CAD
Thời gian đào tạo: 60 tháng

Cử nhân Nghiên cứu Giáo dục Thể chất

Học phí: 14,069 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Giáo dục

Học phí: 5,595 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Điều dưỡng

Học phí: 15,290 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Điều dưỡng Tâm thần

Học phí: 15,290 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Sinh học

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý và Vũ trụ học

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học và Khoa học Máy tính

Học phí: 15,012 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma sau Đại học - Phát triển Vùng sâu

Học phí: 5,595 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Thạc sĩ Phát triển Vùng sâu

Học phí: 5,595 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng