Đại học British Columbia (The University of British Columbia), tỉnh bang B.C, Canada.

Đại học British Columbia (The University of British Columbia), tỉnh bang B.C, Canada.

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver và Okanaga
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Thương mại (Có Co-op)

Học phí: 51,206 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Nghệ thuật - Kinh tế (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân KInh tế Quốc tế (Co-op)

Học phí: 47,873 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Khí quyển (Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học Môi trường Cơ sở Okanagan

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Hóa sinh (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Xử lý Sản phẩm từ gỗ (Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Lý sinh học (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Đa ngành (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Đa ngành (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Mỹ La-tin (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Hoa Kỳ (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Công tác Xã hội

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Quản lý (Co-op) Cơ sở Okanagan

Học phí: 51,206 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Kiến trúc (Có Co-op)

Học phí: 43,604 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Địa lý (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học - Địa chất (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Thiết kế Môi trường

Học phí: 39,649 CAD
Thời gian đào tạo: 20 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Khoa học Rừng (Có Co-op)

Học phí: 46,201 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Lâm nghiệp (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Lâm nghiệp Đô thị (Có Co-op)

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học Nha khoa - Vệ sinh Răng Hàm Mặt

Học phí: 44,842 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Tiến sĩ Dược Nha - Nha khoa

Học phí: 8,952 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân ngành Khoa học Thực nghiệm Y tế

Học phí: 51,636 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân ngành Hộ sinh (Có Co-op)

Học phí: 47,559 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học ngành Điều Dưỡng Cơ sở Okanagan

Học phí: 39,649 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Khoa học ngành Dược

Học phí: 40,765 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Khoa học Máy tính (BA) (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Tây Ban Nha (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Sản xuất Điện ảnh (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Điện ảnh (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Mỹ thuật - Sân khấu: Diển xuất

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ ngành Báo chí (Có Co-op)

Học phí: 27,195 CAD
Thời gian đào tạo: 20 tháng

Bằng danh dự Cử nhân Nghệ thuật - Âm nhạc (Có Co-op)

Học phí: 39,574 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Biểu diễn Nâng cao (Có Co-op)

Học phí: 37,461 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

The University of British Columbia

Học phí: 37,461 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Nghiên cứu Tổng hợp (Có Co-op)

Học phí: 37,461 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc - Học bổng (Có Co-op)

Học phí: 37,461 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng