Đại học Brock University

Đại học Brock University

Địa chỉ: Canada, Ontario, St. Catharines
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Nghệ thuật - Địa lý (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Địa Môi trường

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Địa lý (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tâm lý học

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,442 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Âm nhạc

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Âm nhạc (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kinh tế Kinh doanh (Bằng danh dự)

Học phí: 26,442 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kinh tế Kinh doanh (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,442 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Kinh doanh và Tin học (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,442 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Mầm non

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục Thể chất (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Thần kinh Vận động (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Y tế Công (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa sinh (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Y tế (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Y tế (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Điều dưỡng (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghiên cứu về Giải trí và Thư giãn

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa sinh

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa sinh (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Sinh học

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học Sinh học (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Sinh lý (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học và Thống kê

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý (Bằng danh dự) (Co-op)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Vật lý

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Khoa học (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Công nghệ Sinh học

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 36 tháng

Cử nhân Khoa học - Lập trình Game (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản lý Thể thao (Bằng danh dự)

Học phí: 26,558 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng