Đại học Mount Saint Vincent University

Đại học Mount Saint Vincent University

Địa chỉ: Canada, Nova Scotia, Halifax
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Canada

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Văn hóa

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Tổng hợp

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lão khoa (Kết hợp Chuyên ngành)

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Chính trị

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Chính sách công

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Xã hội học và Nhân chủng học

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Nghiên cứu Phụ nữ

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Tâm lý học

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Thạc sĩ Quan hệ Công chúng (Không có Luận án)

Học phí: 17,870 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Truyền thông giao tiếp

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Kinh tế học

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Kế toán (Co-Op)

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Quản lý (Co-Op)

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Tiếp thị (Co-Op)

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Quan hệ Công chúng (Co-op)

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Diploma - Đại học - Quản trị Kinh doanh

Học phí: 19,036 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Anh

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Tiếng Pháp

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Nghệ thuật - Toán học

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Sinh học

Học phí: 16,260 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Hóa học

Học phí: 16,260 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Nghiên cứu Tổng hợp

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Khoa học - Toán học

Học phí: 15,864 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân Giáo dục - Tiểu học

Học phí: 16,260 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Cử nhân Giáo dục - Trung học

Học phí: 16,260 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chương trình Dự bị Đại học / Chuẩn bị Cao học

Học phí: 800 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng