Đại học Ryerson University

Đại học Ryerson University

Địa chỉ: Canada, ontario, Toronto
Loại trường: Đại học
Chương trình đào tạo

Cử nhân chuyên ngành Khoa học - Sinh học (Có Co-op)

Học phí: 27,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Khoa học - Vật lý Y tế (Có Co-op)

Học phí: 27,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Khoa học - Hóa học (Có Co-op)

Học phí: 27,599 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật - Lịch sử

Học phí: 18,200 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật - Triết học

Học phí: 27,601 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật - Tâm lý học

Học phí: 27,601 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật - Xã hội học

Học phí: 27,601 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Cử nhân chuyên ngành Thiết kế - Thiết kế Thời trang

Học phí: 27,744 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng