Học viện Manitoba Institute Of Trades And Technology

Học viện Manitoba Institute Of Trades And Technology

Địa chỉ: Canada, Manitoba, Winnipeg
Loại trường: Học viện
Chương trình đào tạo

Chứng chỉ Cao đẳng - Kỹ thuật viên CAD

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Kỹ thuật viên Mô tô Thể thao

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Hàn công nghiệp

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Cơ khí Ô tô (Co-op)

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Quản trị Kinh doanh

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma sau Đại học - Kinh doanh Quốc tế

Học phí: 16,200 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ sau Đại học - Quản lý Kinh doanh

Học phí: 16,200 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Tạo mẫu tóc

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Ứng dụng Điện

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Điện tử Công nghiệp

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Dịch vụ Nhà hàng và Khác sạn

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Quan lý Nhà hàng-Khách sạn

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Văn phòng Y tế

Học phí: 15,300 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Trình dược viên

Học phí: 15,100 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Trợ lý Công tác Phục hồi

Học phí: 15,300 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Công nghệ Máy tính và Mạng

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma Cao đẳng - Phát triển Phần mềm

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma Cao đẳng - Giáo dục Mầm non

Học phí: 15,050 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tiếng Anh học thuật

Học phí: 13,600 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma sau Đại học - Lãnh đạo Ứng dụng

Học phí: 16,200 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng